Socialinis pedagogas

Socialinė pedagogė – Sabina Aukštuolienė

Socialinės pedagogės darbo laikas:

 • Pirmadienis 8.00 — 14.30
 • Trečiadienis 8.00 — 14.30
 • Penktadienis 8.00 — 14.30

Pietų pertrauka 11.00 — 11.30

Socialinio pedagogo funkcijos:

 • vertina ir padeda spręsti problemas, susijusias su įvairiais mokiniams kylančiais sunkumais (pagrindinių reikmių tenkinimo, saugumo užtikrinimo);
 • dirba su mokiniais, priklausomais nuo alkoholio, narkotinių medžiagų, patiriančiais seksualinį ir fizinį išnaudojimą, vykdo saviraiškos ir saviaktualizacijos, mokymosi motyvacijos, lankomumo, užimtumo, emocinių ir elgesio bei kitų problemų sprendimo prevencines programas;
 • padeda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) suprasti vaiko socialinius ir psichologinius poreikius, jų tenkinimo svarbą, geriau suprasti vaiko, turinčio vystymosi sunkumų, poreikius, tėvų teises ir pareigas;
 • informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų teisę gauti socialinę ir pedagoginę pagalbą, talkina šeimai ją gaunant;
 • bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos administracija, sprendžiant vaikų socialines-pedagogines problemas, rūpinasi vaikų socialinių įgūdžių ugdymu;
 • informuoja gimnazijos vadovą, mokytojus, kitus pagalbos specialistus apie susidariusią probleminę situaciją mokiniui ir teikia siūlymus gimnazijos direktoriui gimnazijos mikroklimato gerinimo, jaukios, saugios aplinkos kūrimo klausimais;
 • tvarko ir pildo savo profesinės veiklos dokumentus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • tiria socialinės pedagoginės pagalbos poreikį, vertina socialinės pagalbos teikimo mokiniui kokybę;
 • inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
 • palaiko ryšius su valstybinėmis, savivaldybės įstaigomis ir nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinę, psichologinę, teisinę pagalbą;
 • atstovauja ir gina vaikų teises gimnazijoje, teisėsaugos ir kitose institucijose;
 • lanko mokinius jų namuose, jeigu klasės vadovas neturi tam galimybių;
 • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
 • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais;
 • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas);
 • vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
 • tobulina savo kvalifikaciją;
 • dirba saugioje ir jaukioje aplinkoje;
 • naudojasi kitomis teisėmis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.