El. p.: mokykla @ taujenai.ukmerge.lm.lt, tel.: +370 34045125

Spec. pedagogas, logopedas

Asta Kaplūnienė, specialioji pedagogė, logopedė.

Darbo laikas:

 • Pirmadieniais 7.30 — 15.00
 • Antradieniais 7.30 — 16.00
 • Trečiadieniais 7.30 — 15.00
 • Ketvirtadieniais 7.30 — 16.00

Dirba gimnazijos II-me aukšte, spec. pedagogo, logopedo kabinete.

Specialiojo pedagogo funkcijos:

 • dalyvauja atliekant pedagoginį mokinių vertinimą, nustatant mokinių žinių, mokėjimų, gūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programai bei įvertinant pažangą gimnazijoje;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato ugdymo tikslus ir uždavinius bei jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • padeda specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdamas į kiekvieno specialiųjų ugdymosi poreikių mokinio gebėjimus, ugdymosi  galimybes, mokymo ypatumus;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, ugdymo programas, pagal poreikį rengti individualizuotą ugdymo programą;
  • teikia metodinę pagalbą mokytojams, specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja šių mokinių ugdymo klausimais;
  • naudoja ugdymo procese mokymo priemones, atsižvelgdamas į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių amžių, specialiuosius ugdymosi poreikius, individualius gebėjimus ir ugdymo turinį;
  • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
  • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
  • šviečia gimnazijos bendruomenę specialiųjų ugdymosi poreikių mokinių ugdymo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas);
  • vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
  • tobulina savo kvalifikaciją;
  • dirba saugioje ir jaukioje aplinkoje;
  • naudojasi kitomis teisėmis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Logopedo funkcijos:

 • įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbėjimo ir kalbos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius gimnazijoje;
  • siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų, teisės aktų nustatyta tvarka;
  • bendradarbiaudamas su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, Ukmergės švietimo pagalbos tarnybos specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių ugdymosi poreikius bei galimybes, ir juos taiko;
  • sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio (mokinių) kalbos ugdymo programas, jas taiko, rengia savo veiklos ataskaitas;
  • šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimus;
  • padeda mokytojams pritaikyti mokiniams, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, mokomąją medžiagą ir mokymo priemones;
  • padeda mokytojams rengti mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas;
  • konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais;
  • rengia ir naudoja specialiosios pedagoginės (logopedinės) pagalbos teikimo procese specialiąsias mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos  sutrikimų lavinimui;
  • tvarko ir pildo savo veiklos dokumentus;
  • dalyvauja gimnazijos vaiko gerovės ir kitų gimnazijos direktoriaus sudarytų darbo grupių, komisijų veikloje;
  • taiko savo darbe logopedijos naujoves;
  • šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų įveikimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja gimnazijos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius;
  • dalyvauja rengiant ir įgyvendinant gimnazijos veiklos planus (programas);
  • vykdo kitus teisės aktų nustatytus ar gimnazijos direktoriaus priskirtus nenuolatinio pobūdžio pavedimus pagal kompetenciją.
  • tobulina savo kvalifikaciją;
  • dirba saugioje ir jaukioje aplinkoje;
  • naudojasi kitomis teisėmis Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.